Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený klient,

Společnost Fashion Nation s.r.o. Užhorodská 6027/5A, Michalovce  dále jen "společnost nebo provozovatel" zpracovává vaše osobní údaje s cílem poskytnout služby na vysoké úrovni, včetně účinnějšího využití našeho klientského servisu, plnění zákonných povinností a poskytování informací o našich novinkách, včetně různých benefitů (viz "Všeobecné obchodní podmínky"). Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení (EU) 2016/679 [1], nebo Zákoně č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů [2]. Našim cílem je účinná ochrana vašich osobních údajů a transparentní postup při poskytování informací.

Příslušející dokumenty:


Námitka proti zpracovávání osobních údajů
Žádost na omezení zpracování osobních údajů
Žádost na opravu zpracování osobních údajů
Žádost o přístup k zpracovávaným osobních údajům
Žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů
Žádost o předávání osobních údajů
Žádost o vyloučení z automatizovaného individuálního rozhodování
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (listinná forma)
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (elektronická forma)

1. Zásady ochrany osobních údajů

Společnost jako provozovatel má zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů [3].

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a zprostředkovatele a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem na zpracování osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů provozovatele, v souladu s bezpečnostní politikou prevádzkovateľa.Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Ze zálohových úložišť budou vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedené bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Společnost je povinna zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste dotyčnou osobou, t. j. osobou o níž jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.
V souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů společnost jako provozovatel, zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonných podmínek uvedených v čl. 6 Nařízení.


Účely zpracování vašich osobních údajů


E-shop

Pro účely zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vyřizování reklamací v tomto internetovém obchodě zpracováváme vaše osobní údaje na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran a zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti společnosti.
Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme na to, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby.
Neposkytnutí vašich osobních údajů, které jsou pracúvané na základě smlouvy nebo pro splnění zákonné povinnosti společnosti by mohlo mít za následek nemožnost uzavřít s vámi smluvní vztah a poskytnout vám naše služby.


Marketing

Za účelem podpory zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu provozovatele (společnosti) formou zasílání marketingových nabídek, včetně informování o stávajících slevách a možných benefitech. V případě, že si nepřejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávány na přímý marketing, můžete takové zpracovávání namítat kdykoliv, u nás osobně nebo telefonicky nebo elektronicky. V každé zaslané marketingové nabídce bude uveden snadný způsob, kterým můžete takové zpracování namítat.


Účetnictví

Ke splnění zákonné povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro účely vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů; zejména zprávu a fakturace ceny za poskytnuté služby a zboží, zpracování účetních a daňových dokladů a faktur.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je zejména zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví") a zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Organizování soutěží

Aby podpory prodeje zboží, zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby formou pořádání různých soutěží prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Za uvedeným účelem zpracováváme následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Cookies

Co je soubor cookie?

Jde vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.
Dokážeme tak odlišit (ne však identifikovat) jednotlivých uživatelů od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by prohlížení webu bylo mnohem složitější.

K čemuž se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu a v našich mobilních aplikacích používáme tyto cookies:
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. Abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.
Funkční cookies: abyste nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. Nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod objeví), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizovány. Po anonymizaci už nejde o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod).

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Chcete-li mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat
Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají. Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám však bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem poskytování služeb elektronických komunikací nebo platebních transakcí (na základě zvláštních zákonů upravujících platební transakce); výměny dat mezi provozovateli služeb elektronických komunikací, které zajišťují přístup k telekomunikačním sítím (zpracovávání probíhá na základě telekomunikačního zákona), provoz informačních systémů (účel přijetí opatření pro síťovou bezpečnost, na základě oprávněného zájmu provozovatele).
Ve velmi specifických případech může společnost zpracovávat vaše osobní údaje za účelem uplatňování právních nároků.

Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností společnosti jsou zpracovávány prostřednictvím zprostředkovatele, kterému jsou pro tento účel vaše osobní údaje poskytovány. Společnost prohlašuje, že má řádně uzavřeny smlouvy se svými zprostředkovateli, kteří zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho ukončení, v souladu s požadavky zvláštních předpisů upravujících daňové povinnosti. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu budou uchovávány maximálně 1 měsíc po skončení účelu zpracování. Vaše osobní údaje také zpracováváme pro povinnosti společnosti podle zvláštních předpisů, a to zejména podle zákona č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o změně některých zákonů.

 

2. Vaše práva podle nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů

Právo na přístup
Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme.
Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na opravu
Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.


Právo na vymazání
Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.


Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.


Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.


Právo namítat
Máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.


Právo podat stížnost
Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávané včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu. Všechny vaše podněty a stížnosti řádně prověříme.
Pokud nejste spokojen s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraniční 12 , 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 / 2/3231 3214; E-mail: [email protected]. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy [email protected]

-------------------------------------------------------
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

[2] Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

[3] Například zákon č. 171/1993 Sb. o Policejním sboru; zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.